Visie

Huisartsgeneeskunde is de eerste toegang tot de gezondheidszorg. Ze is laagdrempelig, evidence-based, betaalbaar en verwelkomt iedereen die zorg nodig heeft. Als huisarts genoten we een 9-jarige opleiding en zijn we getraind in zowel acute pathologieën als in chronische zorg. Wij volgen tevens alle leeftijdcategorieën op. Ook voor kleine bijkomende onderzoeken of behandelingen (ECG, uitstrijkje, kleine chirurgie,…) kan u bij de huisarts terecht.

Als huisarts vinden we een gepersonaliseerde en integrale aanpak van problemen belangrijk. Elke patiënt is anders. Naast uw medische aspecten heeft de huisarts ook oog voor uw geestelijke en sociale aspecten en voor uw persoonlijke ziektebeleving.

Als huisarts geloven we sterk in multidisciplinaire zorg en daarom achten we een goede samenwerking met andere eerstelijnswerkers (verpleegkundigen, apothekers, kinesisten, psychologen, diëtisten, podologen, …) zeer belangrijk.

Naast de curatieve zorg wordt er steeds meer de nadruk gelegd op preventie. Beter voorkomen dan genezen nee? Als huisarts willen we hierop de nadruk leggen en zullen we ons samen inzetten voor een gezonde toekomst.

Wij oefenen ons beroep uit in eer en geweten. Wij respecteren de ethische en deontologische codes (Eed van Hippocrates). Alles wat binnen de praktijkmuren gezegd wordt, blijft tussen patiënt en huisarts.

De huisarts van nu is niet meer de huisarts van vroeger. Geneeskunde evolueert continu en zodoende ook de werking en de gebruiken binnen de huisartsgeneeskunde. Daar waar vroeger de huisarts 24u/24u en 7dagen/7 bereikbaar was, wordt er nu gestreefd naar een evenwichtige verhouding tussen werk- en privésfeer. Dit neemt niet weg dat de patiënt buiten de uren aan zijn lot moet worden overgelaten. Huisartsen groeperen zich steeds beter in wachtdiensten, huisartsenwachtposten en garanderen op deze manier een continuïteit van de zorg. Mogen we u daarom vragen de rusttijden te respecteren.Waarvoor kan u terecht?

U kan bij de dokter terecht voor:

Baby’s tem adolescenten:

 • vaccinaties
 • opvolging groei en ontwikkeling
 • algemeen welzijn

Volwassenen:

 • allerhande gezondheidsklachten
 • algemene check-up
 • opvolging van chronische aandoeningen
 • preventie en preventieve kankeronderzoeken (hart- en vaatziekten, borst, baarmoederhals, prostaat, darm, …)
 • gezondheidsvoorlichting
 • bloedafnames
 • ECG (elektrocardiogram)
 • spirometrie (heden nog niet), opstarten inhalatiemedicatie
 • wondzorg
 • kleine heelkunde: wondhechting, wegnemen huidvlekken, oppervlakkige huidtumoren, ingegroeide teennagels, enz.
 • cryotherapie (wratten)
 • infiltratie in gewrichten, CTS
 • behandeling van kleine fracturen
 • nazicht gehoor en uitspuiten oorproppen
 • verwijderen van vreemde voorwerpen in het oog, visustest
 • sport- of arbeidsongevallen
 • rookstopbegeleiding
 • reisadvies en -vaccinaties
 • psychische of sociale problemen, verslavingsproblematiek
 • onderzoek naar dementie
 • gezins-&levensvragen
 • palliatieve begeleiding, stervensbegeleiding
 • coördinatie thuiszorg

Vrouwen:

 • uitstrijkjes
 • borstonderzoek
 • pilvoorschrift en -controle
 • gynaecologische ongemakken (infecties, menopauze,…)
 • zwangerschapsbegeleiding ism gynaecoloog naar keuze
 • verwijderen spiraal
 • post-natale zorg


Globaal Medisch Dossier

Wat is een GMD?

Een globaal medisch dossier (GMD) bundelt al uw medische gegevens, zowel die van de huisarts, de specialist, het ziekenhuis als van andere zorgverleners. Met een globaal medisch dossier bent u zeker dat uw medische gegevens goed beheerd worden. Uw medische informatie wordt in uw persoonlijk dossier bij uw huisarts verzameld.

Voor wie is een GMD interessant?

Een GMD is voor iedereen, ook voor kinderen, interessant omdat de huisarts een overzicht bijhoudt van alle persoonlijke medische informatie. Zo kunt u steeds bij uw huisarts terecht als u niet meer weet wanneer u welk onderzoek of vaccinatie kreeg.

Wat zijn de voordelen van een GMD?

• U betaalt 30% minder remgeld voor een raadpleging. Bij 75-plussers of chronisch zieken geldt dit ook voor een huisbezoek.
• U krijgt het surplus van een avondraadpleging (18 tot 21 uur) terugbetaald.
• U geniet van een korting bij een bezoek aan bepaalde specialisten (uw huisarts weet hier meer over).
• Uw huisarts heeft het recht om documenten bij andere zorgverleners op te vragen.
• Door het samenbrengen van alle gegevens krijgt uw huisarts een completer overzicht. Hij heeft een beter inzicht in uw ziektegeschiedenis en kan u beter opvolgen.

Hoe start ik met mijn huisarts een GMD op?

U kunt tijdens een consultatie vragen of uw huisarts een GMD wil aanmaken. U kunt bij uw huisarts terecht met al uw vragen over het GMD.

Hoeveel kost een GMD?

De kosten voor de opening en het beheer van een GMD worden volledig door het ziekenfonds aan u terugbetaald.

Hoelang blijft een GMD geldig?

Een GMD loopt een jaar. Als u niet van huisarts verandert, blijft uw GMD stilzwijgend verder lopen. Het jaarlijkse bedrag voor dossierbeheer kunt u aan uw huisarts betalen maar kan ook via het ziekenfonds geregeld worden.

Wat als ik van huisarts verander?

Wanneer u bij een nieuwe huisarts een GMD afsluit, zal uw nieuwe huisarts het dossier overnemen van uw vroegere huisarts. U moet dit zelf regelen met uw nieuwe huisarts.


E-health

Het (Belgische) eHealth-platform

Als openbare instelling heeft het de missie om een goed georganiseerde, onderlinge elektronische dienstverlening en informatie-uitwisseling te bevorderen en te ondersteunen tussen alle actoren in de gezondheidszorg met de nodige waarborgen op het vlak van de informatieveiligheid, de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de patiënt en de zorgverlener en het respect van het medisch beroepsgeheim en daardoor de kwaliteit en de continuïteit van de gezondheidszorgverstrekking te optimaliseren, de veiligheid van de patiënt te optimaliseren, de administratieve formaliteiten voor alle actoren in de gezondheidszorg te vereenvoudigen en het gezondheidszorgbeleid degelijk te ondersteunen

Wat is de geïnformeerde toestemming?

Het is het akkoord dat u als patiënt geeft voor het elektronisch en beveiligd delen van uw gezondheidsgegevens tussen de personen die u behandelen. Het delen van deze gegevens vindt uitsluitend plaats in het kader van de continuïteit en de kwaliteit van de geneeskundige zorg. Hierbij wordt de reglementering tot bescherming van uw privéleven nageleefd. Het zijn uw gegevens en ze worden beschermd. U kan op elk moment beslissen om deze gegevens te delen of niet.
Deze toestemming geldt voor heel België: alle zorgverleners, alle ziekenhuizen en alle gezondheidsnetwerken van het land zijn er dus bij betrokken, ongeacht hun locatie.
De principes die aan de basis liggen van deze toestemming hebben het voorwerp uitgemaakt van beraadslagingen van de afdeling Gezondheid van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer dat de modaliteiten ervan heeft goedgekeurd.

Waarom uw toestemming geven?

Tijdens uw leven gaat u op raadpleging bij diverse zorgverleners. Door uw toestemming te verlenen aanvaardt u dat de personen die u behandelen informatie over uw gezondheid met elkaar delen. Deze zorgverleners kunnen u beter behandelen als ze samenwerken en als ze uw voorgeschiedenis op gezondheidsvlak kennen. Ze kunnen u dan sneller behandelen en onnodige onderzoeken vermijden.

Een concreet voorbeeld

Tijdens uw vakantie ergens in België wordt u opgenomen op de spoeddienst. Dankzij de door u verleende toestemming beschikken de personen die u verzorgen over alle nodige informatie om bij de zorgverstrekking rekening te houden met uw gezondheidstoestand.

Welke gegevens worden gedeeld?

Alle gegevens die in het bezit zijn van zorgverleners kunnen worden gedeeld voor zover ze nuttig zijn voor uw behandeling.
Het gaat bijvoorbeeld om:
uitslagen van een bloedonderzoek
röntgenfoto’s
vaccinatie- en medicatieschema’s
geneesmiddelen die u werden voorgeschreven en afgeleverd
informatie die aan uw huisarts werd meegedeeld na een ziekenhuisopname

Al deze gegevens samen vormen het zogenoemde ‘gedeeld gezondheidsdossier’.
Indien u wenst dat bepaalde informatie niet gedeeld wordt, vraag dan rechtstreeks aan de zorgverlener om deze informatie niet te delen.
Het Sectoraal Comité Gezondheid van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer heeft het reglement voor het delen van gezondheidsgegevens goedgekeurd.

Wie heeft toegang tot uw gegevens?

De zorgverleners met wie u een zorgrelatie of therapeutische relatie hebt, met andere woorden de zorgverleners die u behandelen in het strikte kader van de kwaliteit en de continuïteit van de zorg. Het gaat bijvoorbeeld om een huisarts of specialist, een apotheker, een kinesitherapeut, verplegend personeel, een vroedvrouw, een tandarts of paramedisch personeel. Dit betekent dat de arbeidsgeneesheer en de geneesheer van uw ziekenfonds of verzekering geen toegang hebben tot uw gegevens.

Wat zijn uw rechten als patiënt?

U kan uw toestemming op elk ogenblik intrekken > in dat geval worden alle diensten die aan deze toestemming verbonden zijn geïnactiveerd.
U kan bepaalde zorgverleners de toegang tot uw gegevens ontzeggen.
Ook wanneer u uw toestemming verleend hebt kan u aan de betrokken zorgverlener vragen om bepaalde informatie niet te delen.
U hebt het recht om een einde te stellen aan een geregistreerde therapeutische relatie.
U hebt het recht om een vertrouwenspersoon aan te stellen.

Hoe kunt u uw toestemming registreren?

Als u akkoord bent met het principe van het beveiligd delen van uw gezondheidsgegevens, dan kunt u uw toestemming registreren aan de hand van uw elektronische identiteitskaart (eID-kaart):
via de toepassing ehealthconsent via uw huisarts, uw ziekenfonds, uw apotheek of de opnamedienst van het ziekenhuis
via het patiëntenportaal van sommige zorginstellingen of zorgnetwerken.
Voor kinderen die niet over een elektronische identiteitskaart beschikken (kids-ID met pincode) of voor anderen die niet over een dergelijke kaart beschikken zijn de zorgverleners, ziekenfondsen en opnamediensten van ziekenhuizen gemachtigd om de toestemming te registreren als de betrokkene (of in het geval van kinderen, de ouders of voogden) daarom vraagt (via het identificatienummer van de sociale zekerheid – INSZ – van de persoon of zijn SIS-kaartnummer).
U kan uw toestemming intrekken via dezelfde kanalen als hierboven beschreven.

Veiligheid en vertrouwelijkheid!

De elektronische netwerken voor het delen van gezondheidsgegevens zijn strikt beveiligd. Deze netwerken beantwoorden aan de hoogste veiligheidscriteria en elke toegang tot uw gegevens wordt geregistreerd. De gegevens worden over de hele lijn vercijferd. De zorgverleners zijn gehouden tot het beroepsgeheim; de ongewettigde raadpleging of het ongewettigd gebruik van uw gezondheidsgegevens is strafbaar. Enkel zorgverleners met wie u een zorgrelatie of therapeutische relatie hebt mogen uw gegevens raadplegen. De toegangsvoorwaarden zijn vastgesteld door het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid. De elektronische gezondheidsnetwerken dienen bovendien te beantwoorden aan de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en aan de wet betreffende de rechten van de patiënt.

Informatiebrochure bij de geïnformeerde toestemming:
https://www.ehealth.fgov.be/sites/default/files/assets/nl/pdf/ehealthconsent/patientconsent_nl.pdf