Huisartsgeneeskunde is de eerste toegang tot de gezondheidszorg. Ze is laagdrempelig, evidence-based, betaalbaar en verwelkomt iedereen die zorg nodig heeft. Als huisarts genoten we een 9-jarige opleiding en zijn we getraind in zowel acute pathologieën als in chronische zorg. Wij volgen tevens alle leeftijdcategorieën op. Ook voor kleine bijkomende onderzoeken of behandelingen (ECG, uitstrijkje, kleine chirurgie,…) kan u bij de huisarts terecht.

Als huisarts vinden we een gepersonaliseerde en integrale aanpak van problemen belangrijk. Elke patiënt is anders. Naast uw medische aspecten heeft de huisarts ook oog voor uw geestelijke en sociale aspecten en voor uw persoonlijke ziektebeleving.

Als huisarts geloven we sterk in multidisciplinaire zorg en daarom achten we een goede samenwerking met andere eerstelijnswerkers (verpleegkundigen, apothekers, kinesisten, psychologen, diëtisten, podologen, …) zeer belangrijk.

Naast de curatieve zorg wordt er steeds meer de nadruk gelegd op preventie. Beter voorkomen dan genezen nee? Als huisarts willen we hierop de nadruk leggen en zullen we ons samen inzetten voor een gezonde toekomst.

Wij oefenen ons beroep uit in eer en geweten. Wij respecteren de ethische en deontologische codes (Eed van Hippocrates). Alles wat binnen de praktijkmuren gezegd wordt, blijft tussen patiënt en huisarts.

De huisarts van nu is niet meer de huisarts van vroeger. Geneeskunde evolueert continu en zodoende ook de werking en de gebruiken binnen de huisartsgeneeskunde. Daar waar vroeger de huisarts 24u/24u en 7dagen/7 bereikbaar was, wordt er nu gestreefd naar een evenwichtige verhouding tussen werk- en privésfeer. Dit neemt niet weg dat de patiënt buiten de uren aan zijn lot moet worden overgelaten. Huisartsen groeperen zich steeds beter in wachtdiensten, huisartsenwachtposten en garanderen op deze manier een continuïteit van de zorg. Mogen we u daarom vragen de rusttijden te respecteren.